หนังสือภายใน

Image

ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพานและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2556
การเตรียมการบรรจุ

More

หนังสือภายนอก

Image

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาล(กระทรวงสาธารณสุข) เพื่อศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ ตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ปรจะปี 2558
ขอเชิญตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติ และธงสัญลักษณ์อักษรพระนามาภิไธย "สธ."
แนวทางการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งและเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ในระดับที่สูงขึ้น เขตบริการสุขภาพที่ 2
การยกเลิกทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากไม่ได้ผลิตหรือนำเข้าฯ 2 ปี ติดต่อกันระหว่าง พ.ศ.2554-2555
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม

More

ประกาศ

Image

 พระราชบัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเรื่องปรับปรุงอัตราค่า ตอบแทน(ฉบับที่9)
แบบฟอร์มการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของ รพ.สต./สสช.

More

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบ-คำสั่ง-แผนยุทธศาสตร์-ตัวชี้วัด

Image

KPI ปี 2558
สรุปการประชุมผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (21 ต.ค. 57_สป.สธ.)
ยุทธศาสตร์ตัวชี้วัดและแนวทางการจัดเก็บข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11
วิสัยทัศน์กับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และแนวทางการจัดเก็บข้อมูล สาธารณสุข
สรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2557

More

คู่มือ-แผนงานต่างๆ

Image

หนังสือคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT 2015)ขนาดA4
หนังสือคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT 2015) ขนาดพกพา
หนังสือเรื่องเล่าพวกเราชาวระบาด

แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันและควบคุมEbola2557
สัปดาห์ระบาดวิทยา 2557
ปฏิทินรณรงค์กรมควบคุมโรค 2557
ตารางรหัสมาตรฐานเพิ่มเติม 43 แฟ้ม
แผนออกนิเทศงานส่งเสริมสุขภาพ 2557
แผนรณรงค์ Pap Smearและมะเร็งเต้านม
แบบประเมิน รพ.สต.งานส่งเสริมสุขภาพ

More

หนังสือ-เอกสารอื่นๆ

Image

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
FlowChart การคัดกรองพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิ
ประกาศสหกร์ฯขยายเพดานเงินกู้ เพื่อการศึกษาของสมาชิก/บุตร/คู่สมรส
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
ประกาศสหกรณ์ฯ ขยายเพดานเงินกู้พิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขอเปลี่ยนเปลงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์ชุมชนสหกรณ์ฯ (สส.ชสอ.) รอบที่2/2557
รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯรอบที่ 1/2557
การเรียกเก็บเงินสงเคาระห์ล่วงหน้าเพื่อคงสภาพสมาชิก ปี 2557
การชำระเงิน ฌกส.สสธท.ประจำปี 2557
ตารางกำหนดวันรับใบสมัครฯใบสมัครสมาชิกสมทบฯลฯ
ตารางกำหนดวัน รับและวันอนุมัติสัญญาเงินกู้ ปี2557

More


สถานการณ์โรคติดต่อสำคัญ

Image

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก
สถานการณ์ Corona Virus 2012
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา(Ebola virus disease - EVD)
ข่าวกรอง/สถานการณ์โรคติดต่อ
สถานการณ์โรคในศูนย์พักพิง
สถานการณ์โรคเอดส

More

สถานการณ์โรคไม่ติดต่อสำคัญ

Image

การหนังสือคู่มือสำหรับการเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
การเฝ้าระวังโรคจากพฤติกรรมเสี่ยง
ข่าวกรองโรคไม่ติดต่อ
การเฝ้าระวังกรณีภัยธรรมชาติ
ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ

More

สื่อสุขภาพ

Image

การป้องกันโรค มือ เท้า ปาก 
Hand, foot and mouth disease

ล้างมืออย่างไรให้สะอาด
วิธีใช้หน้ากากอนามัย 
5 พฤติกรรมป้องกันไข้หวัดใหญ่
Ebola Virus Disease (EVD)(แผ่นพับ)
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา(แผ่นพับ)
แผ่นพับ โรคมือ เท้า ปาก (ฉบับผู้ปกครอง)
แผ่นพับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2012 
แผ่นพับมารู้จักโรคติดต่ออุบัติใหม่กันเถอะ
แผ่นพับ โรคตาแดง

More

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Link สำคัญ

กระทรวงสาธารณสุข  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ฯสป.   กรมควบคุมโรค  สำนักระบาดวิทยา   OP/PP individual  JHCIS.NET
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ  สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 นนทบุรี  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลฯ  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  TAKIS   กระดานสนทนา TAKIS   ศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพ สสจ.ตาก TAKIC   เครือข่ายชายแดน สสจ.ตาก อ่านวาระประชุม กวป.

กิจกรรมของเรา

 

 

 

 

 

 

 

Facebook

                     

Calendar

Twitter