bulletสาธารณสุขอำเภอ

นายเสาแก้ว เหลามา สสอ.แม่ระมาด

Twitterแจ้งข่าว on Twitter

แจ้งข่าว-นัดหมายต่างๆ

calendarกิจกรรม-แผนงาน

กำหนดการและแผนงานกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


หนังสือภายใน หนังสือภายใน

bulet รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติเพื่อลาไปศึกษาต่อ(31มี.ค. 57) ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 NEW

bulet แจ้งประเมินเครื่องพ่นสารเคมีควบคุมโรค (ภาคเช้าในวันที่ 24 มี.ค.57ณ สสอ.แม่ระมาด) (21/3/57)
bulet สูจิบัตรกีฬาอสม.2557(21/3/57)
bulet การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ(เพิ่มเติม) (12/2/57)
bulet การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (5/2/57)
bulet ประชาสัมพันธ์สมัครอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร (11/12/56)
bulet การรายงานการรักษาทหารและปชช.ที่มีอาการของโรคลมร้อน(Heat stroke)(11/12/56)
bulet การเฝ้าระวังการเสียชีวิตจากภาวะอากาศ  หนาว(11/12/56)
bulet แนวทางการปฎิบัติในการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ปฎิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน  
     (10/7/56)


ทำเนียบอสม.ดีเด่นอ.แม่ระมาดประมวลภาพกิจกรรม

 

หนังสืออื่นๆ หนังสือ-เอกสาร-และอื่นๆ

bulet FlowChart การคัดกรองพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด (18/3/57)NEW

bulet ประกาศสหกรณ์ฯขยายเพดานเงินกู้ เพื่อการศึกษาของสมาชิก/บุตร/คู่สมรส(17/1/57)
bulet ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย (17/1/57)
bulet ประกาศสหกรณ์ฯ ขยายเพดานเงินกู้พิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (17/1/57)
bulet ขอเปลี่ยนเปลงแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (12/12/56)
bulet รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์ชุมชนสหกรณ์ฯ (สส.ชสอ.) รอบที่2/2557 (12/12/56)
bulet รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคาระห์สหกรณ์ออมทรัพย์ฯรอบที่ 1/2557 (12/12/56)
bulet การเรียกเก็บเงินสงเคาระห์ล่วงหน้าเพื่อคงสภาพสมาชิก ปี 2557 (12/12/56)
bulet การชำระเงิน ฌกส.สสธท.ประจำปี 2557 (12/12/56)
bulet ตารางกำหนดวันรับใบสมัครฯใบสมัครสมาชิกสมทบฯลฯ (12/12/56)
bulet ตารางกำหนดวัน รับและวันอนุมัติสัญญาเงินกู้ ปี2557 (12/12/56)

ทำเนียบอสม.ดีเด่นอ.แม่ระมาดลิงก์สำคัญ

allowกระทรวงสาธารณสุข

allowสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ฯสป.

allowกรมควบคุมโรค

allowสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพฯ
  allowสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 1 นนทบุรี

allowสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี

allowสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี
  allowสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี
  allowสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีฯ
  allowสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น
  allowสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลฯ
  allowสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์
  allowสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก
  allowสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่
  allowสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีฯ
  allowสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

allowสำนักระบาดวิทยา

allowสคร.9 พิษณุโลก
  allowสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
  allowTAKIS
  allowกระดานสนทนา TAKIS
  allowProvis สสจ.ตาก
  allowOP/PP individual
  allowJHCIS.NET
  allowศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพ สสจ.ตาก TAKIC
  allowเครือข่ายชายแดน สสจ.ตาก


แจ้งข่าว ติดตามงาน พบกับพวกเราที่นี่

เกี่ยวกับเรา สสอ.แม่ระมาดเกี่ยวกับเรา


  ำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ระมาด
  เลขที่ 222 ม.3 ต.แม่ระมาด
  อ.แม่ระมาด จ.ตาก 63140
  โทรศัพท์ 055-581157 , 055-581241
  โทรสาร 055-581157

  Email: mramad2006@gmail.com
  Homepage : http://www.mrmpho.com

 

 


ดูเพิ่มเติม

แจ้งข่าว ติดตามงานแจ้งข่าว-ติดตามงาน

ปฏิทินกิจกรรมสสอ.แม่ระมาด ปฏิทินกิจกรรม